Nabídka prodejů - BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s.

Přejít na obsah
Nabídka prodeje spoluvlastnických podílů na nemovitém majetku - prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce.

BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSUL 79 INS 2421 / 2021 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Předmět prodeje:

  • spoluvlastnický podíl 1/3 na parcele č.p. 29/3 o výměře 116 m2, zahrada, zapsáno na:
LV 514, k.ú. Tupadly u Čáslavi – Minimální cena ze ZP je 10.800,- Kč
  • spoluvlastnický podíl 2/12 na parcele č. 37 o výměře 67 m2, ostatní plocha, zapsáno na:
LV 515, k.ú. Tupadly u Čáslavi – Minimální cena ze ZP je 1.800,- Kč

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn dne 12.7.2021 v insolvenčním rejstříku v oddíle B-6 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce.
Nabídky zasílejte pouze elektronicky na adresu: prodejenabidky@email.cz

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) označení položek a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah