Nabídka prodejů - BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s.

Přejít na obsah
Prodej mimo dražbu - nejvyšší nabídce, výběrové řízení formou obálkové metody.
 
Výběrové řízení probíhá v termínu od 7.1.2022 do 9.5.2022 do 15:00 hod., níže uvedeného majetku z majetkové podstaty dlužníka v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 31 INS 11439/2020 u Krajského soudu v Ostravě.
 
Konkrétně se jedná o:
 
- podíl 1/12 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 1009 pro obec Doubrava, katastrální území Doubrava u Orlové, a to pozemku parcelní číslo 3822- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, a to rodinný dům č. p. 288, postavený v části obce Doubrava, dále pozemcích parcelní čísla 3747 – trvalý travní porost, č. 3819/2 – ostatní plocha, 3820 – orná půda, č. 3821 – zahrada, 3823 – lesní pozemek a č. 3824 – zahrada, vše zapsané v majetkové podstatě dlužníka a zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 6.9.2021 v oddíle B – 12 pod položkou č. 6-12.
 
Podmínky prodeje:
 
Minimální nabídková cena 188.000,- Kč.
 
K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn dne 10.12.2021 v insolvenčním rejstříku v oddíle B-16 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.  
 
Povinný obsah písemné nabídky učiněné účastníkem:

  • Jednoznačná identifikace účastníka výběrového řízení včetně kontaktních údajů a emailové adresy.
 
  • Nabídka kupní ceny v minimální výši stanovené znaleckým posudkem.
 
 
Termín pro podání nabídek končí dnem 9.5.2022 do 15:00 hod. Nabídky budou přijímány výhradně v písemné formě, a to doporučenou poštou nebo prostřednictvím jiného doručovatele v kanceláři vyhlašovatele ode dne 7.1.2022 nejpozději 9.5.2022 do 15:00 hod. Nabídka musí být předložena v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PADISAK -NEOTVÍRAT“.
 
Adresa pro doručování nabídek: BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s., Na Míčánce 1044/39,160 00 Praha 6. Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel. Řádně předložené nabídky účastníků budou otevřeny a vyhodnoceny dne 10.5.2022 v 10:00hodin v budově provozovny insolvenčního správce.
 
Povinnosti vítěze výběrového řízení:
 
Uhradit nejpozději do 10 dnů od oznámení výsledku výběrového řízení kupní cenu ve výši částky odpovídající nabídnuté kupní ceně na účet vyhlašovatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky, bez udání důvodů.


Prodej mimo dražbu - nejvyšší nabídce, výběrové řízení formou obálkové metody.

 
Výběrové řízení probíhá v termínu od 21.1.2022 do 28.2.2022 do 15:00 hod., níže uvedeného majetku z majetkové podstaty dlužníka v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSUL 79 INS 2421 / 2021 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 
Předmět prodeje:

 
1. spoluvlastnický podíl 1/3 na parcele č.p. 29/3 o výměře 116 m2, zahrada, zapsáno na LV 514, k.ú. Tupadly u Čáslavi – Minimální cena ze ZP je 10.800,- Kč,
 
2. spoluvlastnický podíl 2/12 na parcele č. 37 o výměře 67 m2, ostatní plocha, zapsáno na LV 515, k.ú. Tupadly u Čáslavi - Minimální cena ze ZP je 1.800,- Kč,
 
 
K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn dne 12.7.2021 v insolvenčním rejstříku v oddíle B-6 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.

 
Povinný obsah písemné nabídky učiněné účastníkem:

 
  •        Jednoznačná identifikace účastníka výběrového řízení včetně kontaktních údajů a emailové adresy.
 
  •        Nabídka kupní ceny v minimální výši stanovené znaleckým posudkem.

 
Termín pro podání nabídek končí dnem 28.2.2022 do 15:00 hod. Nabídky budou přijímány výhradně v písemné formě, a to doporučenou poštou nebo prostřednictvím jiného doručovatele v kanceláři vyhlašovatele nejpozději 28.2.2022 do 15:00 hod. Nabídka musí být předložena v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ -BRAUNOVI -NEOTVÍRAT“.

 
Adresa pro doručování nabídek: BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s., Na Míčánce 1044/39,160 00 Praha 6. Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel. Řádně předložené nabídky účastníků budou otevřeny a vyhodnoceny dne 1.3.2022 v 10:00 hodin v budově provozovny insolvenčního správce.

 
Povinnosti vítěze výběrového řízení:

 
Uhradit nejpozději do 10 dnů od oznámení výsledku výběrového řízení kupní cenu ve výši částky odpovídající nabídnuté kupní ceně na účet vyhlašovatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky, bez udání důvodů.
Copyright © 2021. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah